Cestou systemických terapií 2017

vstrnadAktualizovaný produkt Cestou systemických terapií;

komplexní výcvik 800 hodin. Výcvik naplňuje kritéria EAP pro komplexní vzdělávací program v psychoterapii, je CERTIFIKOVÁN ČAP, smlouva s pojišťovnou Allianz pro členy (blíže vysvětlíme ústně)

Byl zahájen: 14. října 2017, pokud jste toto zahájení nestihli a rádi byste přeci jen do výcviku nastoupili, je možné se ke skupině připojit od 2. setkání, které se uskuteční 30. listopadu-2. prosince. Více na info(@)isz-mc.cz

Lektor: Vratislav Strnad a hosté

Výcvik je prostředkem k získání praktických nástrojů pomoci, osvojení nových znalostí. V průběhu výcviku se seznamujeme a trénujeme více konstruktivistických terapeutických směrů: terapie zaměřená na řešení (Steve de Shazer, Insoo Kim Berg), hamburská škola (Kurt Ludewig), narativní přístup (Jill Freedman, Michael White). Na pozadí těchto přístupů se dostáváme k individuálnímu terapeutickému stylu účastníků. Zprostředkováváme účastníkům tréninku změny, o které jde i v terapeutické práci. Výcvik je veden v duchu spolupráce lektor – účastník podobně, jako je vedena spolupráce mezi terapeutem a klientem; to, co se učíme, zároveň zažíváme. Ve svém přístupu ke skupině se tedy řídíme hodnotami bezpečí (respektu), užitku (využití možností) a estetiky pomáhání (spolupráce je příjemná).

Výcvik dává přehled o teoretických a filosofických východiscích terapeutické aplikace. Prakticky se pak zaměřujeme na kladení „dobrých“ otázek (konstruktivistické, otevřené…), které podněcují klienty ve spolupráci s terapeutem k nacházení nových životních možností. Zároveň se učíme druhou velkou dovednost a tou je připojení ke klientovi, k jeho jazyku.

Ve své supervizní části je výcvik příležitostí k ošetření vlastních témat účastníků spojených s jejich praxí, kazuistikami, prožíváním, budováním profesní role a identity terapeuta.

Kombinujeme výklad, moderovanou diskusi, modelování a nácvik ve skupinkách i dvojicích i sebezkušenostní praktiky a cvičení. Lektoři doprovázejí účastníky při vedení tréninkových rozhovorů s cílem maximálně vytěžit danou metodiku, techniku. Část práce se odehrává naopak v intimním prostoru bez přítomnosti lektorů nebo dalších účastníků. Základním nástrojem pro nás zůstává reflektování společného postupu výcvikem.

Interní týmoví supervizoři, garanti supervize: Jan HesounMarkéta Závěrková, Jana Březinová, Vratislav Strnad

Externí supervizoři: František Matuška, Ivan Úlehla, Zdeněk Macek, Pavel Vítek, Zoltán Szabó, Eva Linhová, Ferdinand Wolf

Výcvik je určen pro psychoterapeuty, manželské a rodinné poradce, psychology, pedagogy, lékaře, sociální pracovníky a další odborníky v pomáhajících profesích.

Certifikát o absolvování výcviku (800 hodin)
Absolventi výcviku obdrží certifikát, jehož druhá strana obsahuje popis absolvovaného programu.
Certifikát je garantován členy Mezinárodní vědecké rady ISZ-MC.

Podmínky přijetí do výcviku
Bc nebo ekvivalentní úroveň vysokoškolského vzdělání relevantní pro psychoterapii. Zájemce posílá motivační dopis a životopis na info(@)isz-mc.cz. Přihlášení zájemci o výcvik budou pozváni na individuální schůzku s p. Strnadem, kde jednak získají podrobné informace o výcviku a podmínkách jeho absolvování a zároveň podrobněji informují lektora o své motivaci k přípravě na profesi psychoterapeuta. Vstupní pohovor trvá cca 30 minut. Termín této schůzky se dojednává přes kancelář

Podmínky absolvování (získání certifikátu): 

1. 90% účast na jednotlivých vyučovacích hodinách
2. Minimální psychoterapeutická praxe mimo rámec výcviku, nejpozději do 6. setkání.
3. Průběžné plnění úkolů, plynoucích z výcvikových setkání.
4. Studium doporučené literatury.
5. Zpracování min. 3 případů formou videozáznamů a protokolů v průběhu výcviku.
6. Účast v „malých obhajobách“ v 17. setkání, případně v náhradním termínu.
7. 50 hodin individuální supervize (10 fyzických setkání) od  2 supervizorů.
8. Pracovní překlad zahraničního pramene a jeho prezentace ve výcviku formou semináře.
9. Úspěšná závěrečná obhajoba (viz příloha č.3 této smlouvy) vlastní systemické psychoterapeutické praxe po splnění předchozích podmínek.

Závěrečné hodnocení:
Kontrola praxe je završena úspěšnou obhajobou vlastní psychoterapeutické práce, při níž každý účastník osvědčuje úroveň získaných dovedností. Není-li obhajoba úspěšná, může se účastník přihlásit k dalšímu pokusu (nejvíce dvakrát).
Kontrola teoretických znalostí je završena písemnou prací v rozsahu minimálně 10 stran. Práce obsahuje popis jednoho případu s připojenými reflexemi, vztaženými k jednotlivým krokům v průběhu konzultace. Tyto reflexe obsahují teoretické odůvodnění praktických kroků, které účastník v průběhu konzultace podnikl.

Struktura celého výcviku (800hodin)

Aktivita Počet  Počet hod. Hodiny ve výcviku
Výcviková setkání(vč. 150 hodin skupinové supervize) 26 25 650
Regionální skupina 23 4,3 100
Individuální supervize  10  1 50(2)
Celkem 800

Celková cena výcviku:
96.000 Kč (+další 6.000-8.000 Kč na individuální supervize)

Splátkový kalendář
Splátka Částka     Do kdy
1. splátka: 15 000 Kč splatná po podepsání smlouvy nejpozději do 10. září 2017
2. splátka: 15 000 Kč 31. března 2018
3. splátka: 15 000 Kč 30. září 2018
4. splátka: 13 000 Kč 31. března 2019
5. splátka: 10 000 Kč 30. září 2019
6. splátka: 10 000 Kč 31. března 2020
7. splátka: 10 000 Kč 30. září 2020
8. splátkka 10 000 Kč 10. září 2017 (vratná kauce)
Celkem: 98 000 Kč

Možné způsoby placení výcviku:
– převodem na účet u Raiffeisen Bank,var. symbol: číslo faktury
– hotově v místě konání výcviku (po dohodě s kanceláří)

Zvláštní požadavky pro fakturaci (fakturace na někoho jiného, než účastníka=zaměstnavatel) a požadavek na vystavení daňového dokladu je nutné sdělit kanceláři předem.
Při splátkovém placení je pravděpodobné, že cena dalších splátek vzroste dle inflačního indexu ČSÚ

Časový rozvrh jednoho setkání:
Čtvrtek 10,00 – 18,00 8 vyuč. hodin
Pátek 09,00 – 18,00 9 vyuč. hodin
Sobota 09,00 – 17,00 8 vyuč. hodin
Jednotlivá setkání probíhají ve výcvikovém středisku ISZ-MC, Máchova 7, Praha 2

Termíny jednotlivých setkání:
2. setkání: 30. listopadu-2. prosince 2017

Další termíny pro rok 2018 budou zveřejněny v první polovině roku 2017 (po registraci na stránkách www.isz-mc.cz v kalendáři ISZ-MC) označení výcviku CST 17

 

 

 

Komentáře