PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD.

mikulaskova
mikulaskova(@)gmail.com
externí členka
psychoterapeutka, lektorka,
odborná asistentka projekt věda a výzkum

Pracovný pomer:
Názov inštitúcie a adresa zamestnávateľa:
Filozofická fakulta, Ulica 17. novembra, 08001 Prešov, Slovenská republika
Pracovná pozícia:
Odborná asistentka
Hlavné aktivity:
Výučba na Inštitúte psychológie (Psychodiagnostika detí a mládeže, Poruchy detského vývinu, Kvalitatívna metodológia, Základy vývinovej psychológie,  Systemická psychoterapia, Psychoterapeutické systémy)
Vedúca poradensko – psychoterapeutickej ambulancie (od roku 2006)  – psychoterapeutická činnosť a EEG biofeedback tréning
Vedúca katedry Klinickej psychológie a psychológie zdravia na Inštitúte psychológie (od roku 2008)
Koordinátorka  a učiteľka Univerzity tretieho veku
Participácia na grantových projektoch:
1. PROJEKT VEGA (1/0759/10), Meranie morálneho usudzovania
Trvanie projektu: 2010 – 2011
2. SPECIFIC PROGRAMME „DAPHNE III“  AN INDIRECT HARMFUL EFFECT OF VIOLENCE: VICTIMIZING THE CHILD AND RE-VICTIMIZING THE WOMAN-MOTHER THROUGH HER CHILD’S EXPOSURE TO VIOLENCE AGAINST HERSELF.
Trvanie projektu: 2010-2012
3. Grantový project č. APVV-0374-10
začiatok 1.5.2011
Názov inštitúcie a adresa zamestávateľa:
Klinika pediatrie, Fakultná nemocnica J.A.Reimanna, Hollého 14, 08001 Prešov, SR
Dátum trvania pracovného pomeru:
2000 – 2006
Pracovná pozícia:
Klinická psychologička na ambulancii klinickej psychológie
Hlavné aktivity:
Psychodiagnostika a psychoterapia detí a mládeže
Vzdelanie:
Dátum trvania vzdelávania:
Roky 2000 – 2008
Dosiahnutý titul:
PhD.
Hlavná oblasť výskumu:
Názov práce: „Psychologické diagnózy a psychodiagnostika z pohľadu diskurzívnej psychológie“,
Kvalitatívny výskum
Názov a typ organizácie, ktorá zabezpečovala vzdelávanie:
Spoločensko-vedný ústav SAV, Karpatská ulica, Košice, SR
Dátum trvania vzdelávania:
Január  2006 – jún 2006
Dosiahnutá kvalifikácia:
Certifikát v naratívnom psychoterapeutickom prístupu
Obsah tréningu:
100 –  hodinový psychoterapeutický tréning
Názov a typ organizácie, ktorá  zabezpečovala tréning:
Inštitút pre systemickú skúsenosť , Máchova 7, Praha, ČR
Dátum trvania vzdelávania:
Rok 2005
Dosiahnutá kvalifikácia:
Certifikát na EEG biofeedback metódu
Obsah tréningu:
100 – hodinový tréning v EEG biofeedback metóde
Názov a typ organizácie, ktorá zabezpečovala tréning:
Asociácia pre Aplikovanú Psychofyziológiu  a biofeedback, Evropská ulica, 94, Praha, ČR
Dátum trvania vzdelávania:
2000 – 2005
Dosiahnutá kvalifikácia:
Certifikát v systemickej psychoterapii
Certifikovaná psychoterapeutka – zapísaná v Zozname psychoterapeutov SPS
Obsah tréningu:
750-hodinový tréning v systemickej psychoterapii
Názov a typ organizácie, ktorá  zabezpečovala tréning:
Inštitút pre systemickú skúsenosť , Máchova 7, Praha, ČR
Dátum trvania vzdelávania:
1994 – 1999
Dosiahnutý titul:
Magisterka
Hlavná oblasť výskumu:
Názov práce : „Rodové identifikácie adolescentných chlapcov a dievčat”
Názov a typ organizácie, ktorá zabezpečovala vzdelávanie:
FF PU, Ulica 17. Novembra č.1, Prešov
Publikačná činnosť:
Bačová, V., Mikulášková, G. (2000). Rodové presvedčenia a rodové identifikácie chlapcov a dievčat. Československá psychologie, 44, 2000, 1, 26-44
Mikulášková , G. (2004). Vplyv gendrových diskurzov na kvalitu života mužov a žien. In ĎZUKA, J.  Psychologické dimenzie kvality života. Zborník z konferencie konanej v dňoch 19.- 20.5.2004 v Prešove, s.71-77. Zborník je citovaný na webovej stránke Australian Centre Quality of Life 
Mikulášková, G. (2006): Koncepcie normality v historických diskurzoch. Zborník z konferencie  SAV Košice Sociálne procesy a osobnosť, Stará Lesná 4.9. – 6.9.2006.
Mikulášková, G. (2008). Expertnosť terapeuta ako základ pre dôveru v terapeutickom vzťahu.  In. Bačová, V. (ed.): Kvalita života a sociálny kapitál – psychologické dimenzie. – Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. ISBN 978-80-8068-747-2
Mikulášková, G. (2007). Psychodiagnostics a diagnoses – discourse analysis.
Xth European Congress of Psychology, 3 – 6 July 2007, Prague, Czech Republic. Book of abstract – na CD nosiči.
Mikulášková, G.(2008). Psychologické diagnózy a psychodiagnostika z pohľadu diskurzívnej psychológie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov. ISBN 978-80-8068-748-9
Mikulášková G., Kráľová Z.(2010):  Postoje študentov psychológie a medicíny k nositeľom vybraných psychologických diagnóz, zborník z Konferencie sociálne procesy a osobnosť Stará Lesná 20-22. september 2010.
Dziaková, L., Mikulášková, G., Pavluvčíková E. (2010): Rodové stereotypy a spokojnosť v partnerskom vzťahu, In.Empatia 2/2010, str. 20 – 28.
Komentáře